Manskören Iris stadgar som gäller från 2017-02-04

§ 1 Körens ändamål är att verka för odlandet av manskörssång i Arvika

§ 2 För att vinna inträde i kören måste varje sångare i regel underkasta sig tre månaders prövotid, och sångprov inför dirigenten, för att föreslå vilken stämma man skall tillhöra.

§ 3 Årsavgift erlägger varje i kören intagen medlem den som av årsmötet bestämt under mars månad. Medlem som inte fullgör sina betalningsskyldigheter inom föreskriven tid kan ur kören uteslutas.

§ 4 Medlemskap i kören förpliktigar sångaren att närvara vid körens repetitioner och offentliga framträdande.

§ 5 Om medlem utan anmälan om laga förfall är frånvarande tre övningar i rad eller endast är med sporadiskt, och endast är med vid konsert och offentliga framträdande av kören, ska den stämfiskal som han tillhör kontakta vederbörande för att få veta orsaken till hans frånvaro.

§ 6 Kören kan på årsmötet utnämna hedersmedlemmar.

§ 7 Passiv medlem äger förslagsrätt men inte beslutande och rösträtt.

§ 8 Sångare som genom försämrad röst eller annan orsak anser sig olämplig att fortsätta inom sin stämma, bör själv i tid begära passivt medlemskap.

§ 9 Då kören anmodas medverka med sång skall dylik begäran tas upp inför hela kören, som beslutar i ärendet. Om tiden inte medgiver att för detta ändamål sammankalla kören äger styrelsen rätt att besluta.

§ 10 Medlem, som handlar mot hederns lagar och körens stadgar eller uppträder förargelseväckande kan ur kören uteslutas.

§ 11 Körens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av sex ledamöter jämte ordförande, två suppleanter samt förste dirigent såsom självskriven ledamot. Ordförande och suppleanter väljs varje år och halva styrelsen (tre ledamöter) väljs vart annat år vid årsmötet, som hålls 1:a lördagen i februari månad varje år. Vid samma tillfälle tillsätts förste dirigent och andre dirigent(er) för kommande verksamhetsår. Val av styrelse bör förarbetas genom förslag från valberedningen. Snarast efter årsmötets avslut skall den nya styrelsen konstituera sig. Styrelsen är gemensamt ansvarig för körens medel och tillhörigheter; en för alla och alla för en.

§ 12 Vid årsmötet utses förutom två revisorer med suppleanter att granska körens räkenskaper och notarkiv, två klubbmästare samt en notansvarig som ska omhänderta noter.

§ 13 För varje stämma utses stämfiskal (en eller flera) som har att på dirigentens eller ordförandes anmaning kalla sin stämma till repetition. Eller då kören bör samlas.

§ 14 Av i kassan influtna medel skall dessa snarast möjligt insättas i bank eller på annat sätt göras räntebärande. Uttag av insatta medel kan endast ske genom kassörens underskrift. Uttagskvitton får inte undertecknas ”in blanco”.

§ 15 Dessa stadgar skall finnas tillgängliga på körens hemsida för utskrift, och varje medlem är skyldig att genomläsa och rätta sig efter dem.

§ 16 Beslut om körens upplösning kan inte fattas annat än på därför särskilt utlyst sammanträde, vilket skriftligen skall delgivas medlemmarna minst åtta dagar före sammanträdet. Upplösningen av kören kan inte ske om fyra av körens medlemmar önskar uppehålla densamma. I händelse enhälligt
beslut om upplösning skulle fattas skola inventarier och övriga tillhörigheter förvaltas av avgående styrelse, tills en ny kör bildas.

§ 17 Förslag till ändring av dessastadgar skall skriftligen avfattas och inlämnas till styrelsen minst f jorton dagar före årsmötet. Vid beslut om stadgeändring fordras minst tre fjärdedels majoritet av närvarande vid årsmötet.

Stadgar för utskrift